Internet en sociale media bieden nieuwe kansen en mogelijkheden, maar kunnen ook op een negatieve manier gebruikt worden, zoals het geval bij cybergeweld. Door het groeiende bereik van het internet, de snelle verspreiding van mobiele informatie en het wijdverspreide gebruik van sociale media, in combinatie met het bestaande probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes manifesteert cybergeweld tegen vrouwen en meisjes zich als een groeiend wereldwijd probleem.

Bij cybergeweld gaat het om uitingen van ongewenst intimiderend al dan niet seksueel of agressief gedrag, via of met behulp van communicatietechnologie. Cybergeweld tegen vrouwen is een vorm van online gendergerelateerd geweld. Jongeren en jongvolwassenen en dan met name jonge vrouwen zijn het vaakst slachtoffer van cybergeweld. Online seksuele intimidatie is ook een vorm van cybergeweld en kan worden omschreven als het ontvangen van ongewenste, beledigende, seksueel getinte e-mails of sms-berichten of het meemaken van ongepaste seksuele toenaderingen via sociale media of online chatrooms. 

Bij de volgende meldpunten en organisaties kan je terecht als je te maken hebt met cybergeweld:


SafetyNed


(alliantie Arosa, Moviera, BlijfGroep & Perspektief)  
Website: https://safetyned.org/  
Telefoonnummer: 015 – 284 10 00 
E-mailinfo@safetyned.org 

Wie kan een melding doen: 
SafetyNed is een initiatief van 4 organisaties in de vrouwenopvang die zich inzetten voor slachtoffers van huiselijk geweld, stalking en relatiegeweld die ook online worden lastig gevallen. Slachtoffers van huiselijk geweld worden namelijk vaak ook online lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden. Omdat hulpverleners en slachtoffers nog weinig kennis hebben over hoe ze veilig online kunnen zijn, ondersteunt SafetyNed hulpverleners hierin met tools, tips en tricks.  

Wat gebeurt er met een melding: 
Ze geven trainingen over stalking, internet privacy en het veilig gebruik van social media. Ze bieden slachtoffers en hulpverleners ondersteuning, kennis en tools om veilig online te kunnen zijn en geven voorlichting hierover. Ook lobbyen ze voor het verbeteren van de wetgeving op dit gebied zodat de positie van slachtoffers in relaties en slachtoffers van huiselijk geweld wordt versterkt op het gebied van digitale veiligheid.


Fier

Websitehttps://www.fier.nl/  & Chat (24/7): http://www.chatmetfier.nl/
Telefoonnummer088 2080 000  
E-mail: aanmeldingen@fier.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft (gehad) met bedreiging en geweld in je relatie, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, mishandeling, of problemen binnen een eercultuur. De organisatie helpt slachtoffers, plegers, en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.  

Er is een chatfunctie die ook ’s avonds en ’s nachts open is. Je kan hier anoniem chatten met een hulpverlener voor advies, hulp of tips. Ook als er zorgen bestaan om iemand anders.
 
Wat gebeurt er met een melding
Fier heeft een divers hulpaanbod. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een passende oplossing. Je kunt bij Fier ook terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen. Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt de organisatie intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam. Daarnaast zet de organisatie in op verbetering van de rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel. Ze bieden hiervoor veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.  

Bijzonderheden
Je kan anoniem contact opnemen.


Centrum seksueel geweld 

Websitewww.centrumseksueelgeweld.nl  
Telefoonnummer: 0800-0188 (dag en nacht)

Wie kan een melding doen
Iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft gehad.

Wat gebeurt er met een melding
Na de melding kan het centrum ervoor zorgen dat er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners worden ingeschakeld als je dit wilt, zodat er passende hulpvoor het slachtoffer komt. Het is belangrijk om snel hulp te zoeken, liefst binnen 7 dagen. Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) helpen ze jou als je kortgeleden aangerand of verkracht bent. Ben jij langer dan zeven dagen geleden slachtoffer geworden van seksueel geweld? Dan is het goed om te weten dat het nooit te laat is om professionele hulp in te schakelen. Ook na 7 dagen kan het Centrum Seksueel Geweld je ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp in jouw situatie. Zo kunnen ze je in contact brengen met de politie en kunnen we je helpen om een arts of psycholoog je vinden.


Qpido

Websitehttp://www.qpido.nl/  
Telefoonnummer: 06 2933 8064, whatsapp: +31629338064 
E-mailinfo@qpido.nl  

Wie kan een melding doen:
Deze organisatie zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Je kan je aanmelden voor verschillende soorten hulptrajecten.  

Wat gebeurt er met een melding
Qpido geeft voorlichting op scholen aan leerlingen, docenten, ouders en trainingen aan professionals. Jongeren tot 23 jaar die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen ambulante hulp krijgen. Thema’s die ze behandelen zijn (slachtoffers van) loverboys en mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld of misbruik. Ze bieden verschillende soorten begeleiding voor jongeren en ambulante hulp (jongens en meisjes) die in bovengenoemde situaties verkeren. Je werkt één op één met de hulpverlener aan thema’s als wensen, grenzen en zelfbeeld. Daarnaast bieden ze lespakketten aan en trainingen voor bijvoorbeeld scholen en professionals. Ze hebben ook een aantal producten zoals boeken, folders en kaartspellen om seksualiteit bespreekbaar te maken.   


Sterk Huis

Website: https://www.sterkhuis.nl/
Telefoonnummer: 013 530 94 00 
E-mail: klantenbureau@sterkhuis.nl  

Wie kan een melding doen
Je kan hier terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld, partnergeweld, eergerelateerd geweld en in geval van seksueel misbruik, mensenhandel online seksueel geweld en andere schokkende gebeurtenissen.  
 
Wat gebeurt er met een melding
Als je in een onveilige situatie verkeerd kan je je aanmelden voor verschillende soorten hulp. Ze hebben verschillende afdelingen voor veilige opvang, zoals crisis-opvang voor moeders en hun kinderen, opvang voor slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld, en stalking, dreiging en huiselijk geweld. Ze bieden ambulante hulp en hebben een psychotrauma centrum. Vanuit deze veilige omgeving wordt er verder gekken wat er nodig is om jou verder te helpen. Ook geven ze trainingen cursussen en workshops aan professionals aan. Daarnaast hebben ze verschillende projecten in samenwerking met het onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en gemeentes. 


Act4Respect

(alliantie Rutgers en Atria)  
Website: https://act4respect.nl/  
Telefoonnummer: 020 – 30 31 500 
E-mailinfo@act4respect.nl  

Wie: 
Je kan hier geen melding doen maar Act4Respect zet zich samen in met jongeren en professionals voor gelijkwaardige relaties onder jongeren en jongvolwassenen (15 tot 30 jaar), waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel-, gendergerelateerd- of cybergeweld. Ze willen voorkomen dat iemands sekse, identiteit of persoonlijkheid aanleiding vormt voor geweld.  

Wat:
Act4Respect staat in direct contact met professionals in het werkveld en spelen samen met de organisatie een belangrijke rol bij de creatie van randvoorwaarden voor een veilige omgeving. Thema’s die ze behandelen zijn gender gerelateerd geweld, cybergeweld, seksueel- en relationeel geweld. Ze werken samen met de professionals, jongeren en jongvolwassenen in beleid en praktijk aan de preventie van de verschillende soorten geweld. Ze doen dit bijvoorbeeld door een sociale-normcampagne waarin ze samen toewerken naar een nieuwe norm; respect voor genderverschillen. Ze doen dit door deskundigheidsbevordering, ondersteuning, training, relevante beleidstools en tips van vakgenoten aan te bieden. Hierdoor zijn zij nog beter in staat om fysiek, seksueel en cybergeweld in vroegtijdig stadium te signaleren en te voorkomen. Het gewenste eindresultaat is dat professionals goed in staat zijn om gendersensitief beleid te formuleren en in de praktijk passende interventies uit te kiezen en uit te voeren. De werkvelden die Act4Respect hierin ondersteunt zijn Beleid, Onderwijs, Zorg en Welzijn, Sociale wijkteams, en Veiligheid en Justitie.