Geweld achter de voordeur is fysiek, psychisch of seksueel geweld door verwanten (partner of ex-partner, vader, moeder, oma, opa, neef, nicht, kleinkind). In plaats van huiselijk geweld wordt ook wel de term geweld in de privésfeer gebruikt en geweld achter de voordeur. Ze betekenen alle drie hetzelfde.

Bij de volgende organisaties en meldpunten kan je terecht indien je slachtoffer bent van huiselijk geweld:

Politie

Bij direct gevaar altijd 112 bellen!

Website: https://www.politie.nl/themas/huiselijk-geweld.html
Telefoonnummer: Bij direct gevaar altijd 112 bellen. Wil je een melding maken of aangifte doen, bel dan 0900-8844.

Je kan een melding of aangifte doen in geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld, seksuele intimidatie (op het werk of in de horeca), stalking, seksueel geweld (verkrachting, aanranding etc),  of andere vormen van geweld waar een wettelijk verbod op staat.  

Wat gebeurt er met een melding:  
In geval van acuut gevaar (112) wordt er iemand langs gestuurd.  
Bij het eerste contact wordt er gevraagd of je aangifte wilt doen of alleen een melding. Als je aangifte doet, vraag je om strafrechtelijke vervolging van de dader. De politie gaat dan onderzoek doen naar de dader, zodat deze eventueel kan worden opgepakt. Het moet wel gaan om een strafbaar feit. Ze hebben hiervoor jouw proces-verbaal nodig, en indien nodig kan het zijn dat je moet getuigen tegenover de dader. De dader kan dan een straf krijgen voor het voorval.

Het is niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. Wel kan je een misdrijf of daders anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem of bel 0800-7000. De melding is in zijn geheel anoniem, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen.  

Bij een melding stel je de politie alleen op de hoogte van het voorval, er volgt geen straf. Dit kan anoniem. De melding wordt genoteerd in het systeem van de politie. Zo kunnen zij zien of er meerdere meldingen over een bepaald persoon zijn, zodat de politie eventueel zelf kan besluiten een onderzoek in te stellen.  

Angst voor de dader kan een rol spelen bij het doen van aangifte. Bijvoorbeeld omdat je te maken hebt met huiselijk geweld, seksueel geweld of mishandeling. Je hebt recht op bescherming als je bang bent voor de dader. De politie en de officier van justitie kijken samen met jou welke maatregelen nodig zijn om je te beschermen. Het kan ook zijn dat je je schaamt voor wat er gebeurd is en daarom geen aangifte durft te doen. Neem hiervoor contact op met Slachtoffer Hulp Nederland, zij kunnen je helpen door te praten over wat er gebeurd is en je begeleiden bij het doen van aangifte.  

Je kan je zorgen ook delen met de wijkagent in jouw buurt of langsgaan op het politiebureau. Op de website www.politie.nl/contact kan je zien wie de wijkagent is in jouw buurt en waar je het politiebureau kunt vinden.  

In geval van huiselijk geweld kan je contact opnemen met Veilig Thuis, voor advies en hulp. Zij kunnen de situatie beoordelen en schatten de veiligheid in, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet. Als sprake is van strafbare feiten, dan overlegt Veilig Thuismet de politie over de mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. Veilig Thuis kan je ook advies geven wanneer je je zorgen maakt over iemand anders. Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen over bijvoorbeeld huiselijk geweld. 


Veilig Thuis

Websitewww.veiligthuis.nl 
Voor een volledig overzicht van de vestigingen van Veilig Thuis per regio zie: veiligthuis.nl/locaties 
Telefoonnummer0800-2000 

Wie kan een melding doen:  
Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld/geweld achter de voordeur.  

Wat gebeurt er met een melding:  
De medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen. De medewerker kijkt samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen. Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker van Veilig Thuis je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Dit kan anoniem. 

Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roepen ze de hulp in van lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden. Er wordt gekeken of er professionele hulp nodig is en hoe dit eventueel kan worden georganiseerd. Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms is verder onderzoek nodig om te bepalen of de veiligheid van betrokkenen inderdaad in het geding is. In dat geval onderzoekt Veilig Thuis de zorgen om vast te stellen wat er aan de hand is en om te bepalen wat er nodig is om de zorgen weg te nemen. Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren. 


Blijf groep

Websitewww.blijfgroep.nl/  
Telefoonnummer088 234 24 50  
E-mail: info@blijfgroep.nl 

Wie kan een melding doen:  
Iedereen. Blijf Groep zet zich in voor slachtoffers van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Blijf Groep biedt hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Ze bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen én plegers.  

Wat gebeurt er met een melding:  
Samen met de hulpverlener wordt er gekeken wat er het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod voor de aanvaller of opvang elders. De Blijf Groep biedt opvang in de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Het Oranje Huis in Almere biedt ook crisisopvang en begeleid wonen voor de regio Gooi en Vechtstreek. De Blijf Groep heeft een ambulant aanbod en biedt hulp op maat. 
Als er sprake is van een noodsituatie, dan kan er ook buitenregionaal een beroep worden gedaan op Blijf Groep. Er wordt begeleiding gegeven voor het opbouwen van een leven zonder geweld, en voor vrouwen die na de opvang nog hulp nodig hebben is er nazorg. 

Het uitgangspunt van de Blijf Groep is het geweld duurzaam te stoppen en veiligheid te creëren voor de lange termijn voor alle betrokkenen. Omdat elk verhaal van huiselijk geweld anders is, bieden ze hulp op maat. Ambulante hulpverlening voor wie thuis kan blijven, crisisopvang en begeleid wonen voor wie niet thuis kan blijven. 

Bijzonderheden:  
Er is ook een opvanghuis voor mannen die huiselijk geweld ervaren.  
De Blijf Groep hanteert volledige geheimhouding  


Sterk Huis

Website: https://www.sterkhuis.nl/
Telefoonnummer: 013 530 94 00 
E-mail: klantenbureau@sterkhuis.nl  

Wie kan een melding doen
Je kan hier terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld, partnergeweld, eergerelateerd geweld en in geval van seksueel misbruik, mensenhandel online seksueel geweld en andere schokkende gebeurtenissen.
 
Wat gebeurt er met een melding
Als je in een onveilige situatie verkeerd kan je je aanmelden voor verschillende soorten hulp. Ze hebben verschillende afdelingen voor veilige opvang, zoals crisis-opvang voor moeders en hun kinderen, opvang voor slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld, en stalking, dreiging en huiselijk geweld. Ze bieden ambulante hulp en hebben een psycotrauma centrum. Vanuit deze veilige omgeving wordt er verder gekken wat er nodig is om jou verder te helpen. Ook geven ze trainingen cursussen en workshops aan professionals aan. Daarnaast hebben ze verschillende projecten in samenwerking met het onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en gemeentes. 


Stichting Perspektief

 Websitehttps://www.perspektief.nl/  
Telefoonnummer: 015-284 1000 
E-mail: info@perspektief.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die slachtoffer is van huiselijk geweld of eergerelateerd geweld, zowel lichamelijk als geestelijk. De organisatie is actief in Den Haag, Zoetermeer en omstreken, maar heeft ook een landelijke functie voor de opvang van mannen en vrouwen die een geheime verblijfplaats nodig hebben. 
 
Wat gebeurt er met een melding
Na de melding wordt er advies gegeven, je kan informatie krijgen, opvang, tijdelijke huisvesting, ambulante hulpverlening, en begeleiding. Het interventie Team Huiselijk geweld geeft informatie en advies over lichamelijk en geestelijk geweld en biedt vooral een luisterend oor. Je kan op korte termijn een afspraak maken met een hulpverlener. Indien je niet op locatie wilt afspreken kan je ook op een (geheime) locatie bij jou in de buurt afspreken. De hulpverleners van de stichting zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Bijzonderheden:  
Als je wilt ontsnappen aan je thuissituatie, bijvoorbeeld in geval van mishandeling of bedreiging, of als je bang bent voor eerwraak van je familieleden, dan kan de stichting je overplaatsen naar een geheim adres.  


Fier


Websitehttps://www.fier.nl/  & Chat (24/7): http://www.chatmetfier.nl/
Telefoonnummer:088 2080 000  
E-mail: aanmeldingen@fier.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft (gehad) met bedreiging en geweld in je relatie, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, mishandeling, of problemen binnen een eercultuur. De organisatie helpt slachtoffers, plegers, en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.

Er is een chatfunctie die ook ’s avonds en ’s nachts open is. Je kan hier anoniem chatten met een hulpverlener voor advies, hulp of tips. Ook als er zorgen bestaan om iemand anders.
 
Wat gebeurt er met een melding
Fier heeft een divers hulpaanbod. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een passende oplossing. Je kunt bij Fier ook terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen. Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt de organisatie intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam. Daarnaast zet de organisatie in op verbetering van de rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel. Ze bieden hiervoor veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.  


Kadera

Websitehttps://www.kadera.nl/  
Telefoonnummer: 0900-4333333  
E-mailtoegang@kadera.nl / info@kadera.nl  

Wie kan er een melding doen
Iedereen die huiselijk geweld heeft ervaren en die hulpverlening wenst. Ook slachtoffers van eergerelateerd geweld, mensenhandel of gedwongen prostitutie kunnen hier terecht.  

Wat gebeurt er met de melding
Je krijgt een medewerker van Kadera aan de telefoon die je kan voorzien van informatie en advies en die je uitleg kan geven over de hulpverlening van Kadera. Kadera biedt verschillende soorten hulp aan, zoals ambulante zorg, begeleid wonen en verschillende soorten opvang (Enschede en Zwolle). Er wordt aan de hand van de melding gezocht naar passende hulp. Je kan via hun opvangatlas zoeken naar passende hulp voor jezelf of voor een ander, bijvoorbeeld als je je thuis niet meer veilig voelt of als je seksueel wordt uitgebuit. Zo vind je opvanginstellingen bij jou in de buurt die je ook kunnen helpen: https://www.opvangatlas.nl/  


Arosa 

Websitehttps://www.arosa-zhz.nl/home  
Telefoonnummer: 010 – 820 08 40 (voor informatie en advies)
& 0800 – 32 000 32 (voor een luisterend oor/lotgenoten)  
E-mailinfo@arosa-zhz.nl  

Wie kan er een melding doen
Iedereen die huiselijk geweld heeft ervaren en die hulpverlening wenst. In de aanpak van huiselijk geweld is Arosa dé organisatie voor de opvang van vrouwen, kinderen en mannen in de centrumgemeente Rotterdam. Arosa biedt hulp en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling en schadelijke traditionele praktijken (waaronder eer gerelateerd geweld).  

Wat gebeurt er met de melding
Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Daarnaast heeft Arosa een adviserende functie. Arosa biedt (crisis) opvang en intra- en extramurale begeleiding, passend bij de vraag en uitgaande van de eigen kracht en dat van het netwerk van de cliënt. Waar nodig bieden ze veilige, beschermde opvang en waar mogelijk vindt hun dienstverlening plaats in de eigen omgeving (ambulant). Arosa werkt met haar cliënten aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld. Hun focus ligt op veiligheid voor alle gezinsleden want ieder mens heeft recht op een veilig leven zonder geweld. 

De hulpverlening en ondersteuning is gericht op eigen krachten, versterken van de zelfredzaamheid, groeimogelijkheden en wat de cliënt het belangrijkst vindt voor zijn of haar toekomst (Krachtwerk). Aan de hand van zelfgekozen doelen en actieplannen gaat de cliënt actief, en zoveel mogelijk met anderen, aan de slag met zijn/haar herstel. Hierbij ligt de focus op de veiligheid van de kinderen en op alle leden van het gezin. Ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding en het ouderschap na geweld (Veerkracht). Voor meer informatie over de hulp, zie: https://www.arosa-zhz.nl/ik-zoek-hulp  


MIND korrelatie 

Websitehttps://mindkorrelatie.nl/  
Telefoonnummer: 0900-1450  
WhatsApp: 06 13 86 38 03
E-mailvraag@korrelatie.nl 

Wie kan er een melding doen
Je kan hier geen melding doen om bijvoorbeeld opgenomen te worden voor een hulptraject, maar je kan wel bellen of contact opnemen voor een hulp- en adviesgesprek. Je kan hier terecht in geval van huiselijk geweld, maar je vindt op de website ook een alfabetische lijst met andere onderwerpen waarmee je bij MIND terecht kan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld huiselijk- en seksueel geweld, seksueel misbruik en huwelijksdwang (eerwraak).  

Wat gebeurt er met de melding:  
MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Wat wil zeggen dat wanneer je te maken krijgt met relatieproblemen, stressklachten, onzekerheid, angst of het verwerken van een trauma, de organisatie voor jou klaarstaat om advies te bieden en te luisteren naar jouw verhaal. Het team van psychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen en (ortho)pedagogen is bereikbaar via de telefoon, e-mail, chat of WhatsApp. De organisatie is actief in heel Nederland. 

Bijzonderheden:  
Je kan anoniem contact opnemen.  


SAFE

(initiatief Radboud UMC)  
Website: https://www.safewomen.nl/  
E-mail: safe.elg@radboudumc.nl  (voor professionals)  

Wie kan een melding doen: 
SAFE is een online platform voor vrouwen in Nederland die partnergeweld mee maken, of mee hebben gemaakt. SAFE kan gratis, anoniem en volledig online gebruikt worden.

Wat: Vrouwen vinden er informatie (o.a. over partnergeweld en (on)gezonde relaties) en opties voor hulp en steun. Er is bijvoorbeeld een hulpdatabase beschikbaar waarmee jij in je eigen regio kan zoeken naar verschillende soorten hulp, zoals opvang, lotgenotencontact, juridische en psychologische hulp. De bedoeling is om een meer laagdrempelige optie aan te bieden waarmee vrouwen op een zelfgekozen moment en in hun eigen tempo kunnen uitzoeken in welke situatie ze zitten en welke hulpopties er zijn. Je kan je aanmelden en kan dan ook mee doen met hun onderzoek naar geweld tegen vrouwen. Ze bieden hulp en ondersteuning en kijken ook naar wat jij zelf kan doen. Je kan een account aanmaken en daarmee inloggen op de site, en zo gebruik maken van verschillende tools.