Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het geweld moet voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden. Eergerelateerd geweld is vooral bekend vanwege eerwraak: een moord die gepleegd wordt om de eer van de familie te beschermen of te herstellen.

Bij direct gevaar altijd 112 bellen!

Hier vind je meldpunten en organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van mensenhandel, eer gerelateerd geweld en gedwongen prostitutie.

Sterk Huis

Website: https://www.sterkhuis.nl/
Telefoonnummer: 013 530 94 00 
E-mail: klantenbureau@sterkhuis.nl  

Wie kan een melding doen
Je kan hier terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld, partnergeweld, eergerelateerd geweld en in geval van seksueel misbruik, mensenhandel online seksueel geweld en andere schokkende gebeurtenissen.  
 
Wat gebeurt er met een melding
Als je in een onveilige situatie verkeerd kan je je aanmelden voor verschillende soorten hulp. Ze hebben verschillende afdelingen voor veilige opvang, zoals crisis-opvang voor moeders en hun kinderen, opvang voor slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld, en stalking, dreiging en huiselijk geweld. Ze bieden ambulante hulp en hebben een psychotrauma centrum. Vanuit deze veilige omgeving wordt er verder gekeken naar wat er nodig is om jou verder te helpen. Ook geven ze trainingen, cursussen en bieden ze workshops aan professionals aan. Daarnaast hebben ze verschillende projecten in samenwerking met het onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en gemeentes. 


Fier

Websitehttps://www.fier.nl/  
Chat: (24/7): http://www.chatmetfier.nl/
Telefoonnummer088 2080 000  
E-mail: aanmeldingen@fier.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die te maken heeft (gehad) met bedreiging en geweld in je relatie, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, mishandeling, of problemen binnen een eercultuur. De organisatie helpt slachtoffers, plegers, en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.  

Er is een chatfunctie die ook ’s avonds en ’s nachts open is. Je kan hier anoniem chatten met een hulpverlener voor advies, hulp of tips. Ook als er zorgen bestaan om iemand anders.
 
Wat gebeurt er met een melding
Fier heeft een divers hulpaanbod. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een passende oplossing. Je kunt bij Fier ook terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen. Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt de organisatie intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam. Daarnaast zet de organisatie in op verbetering van de rechtspositie van slachtoffers van mensenhandel. Ze bieden hiervoor veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.  

Bijzonderheden
Je kan anoniem contact opnemen. 


Stichting Perspektief 

Websitehttps://www.perspektief.nl/  
Telefoonnummer: 015-284 1000 
E-mail: info@perspektief.nl  

Wie kan een melding doen
Iedereen die slachtoffer is van huiselijk geweld of eergerelateerd geweld, zowel lichamelijk als geestelijk. De organisatie is actief in Den Haag, Zoetermeer en omstreken, maar heeft ook een landelijke functie voor de opvang van mannen en vrouwen die een geheime verblijfplaats nodig hebben. 
 
Wat gebeurt er met een melding
Na de melding wordt er advies gegeven, je kan informatie krijgen, opvang, tijdelijke huisvesting, ambulante hulpverlening, en begeleiding. Het interventie Team Huiselijk geweld geeft informatie en advies over lichamelijk en geestelijk geweld en biedt vooral een luisterend oor. Je kan op korte termijn een afspraak maken met een hulpverlener. Indien je niet op locatie wilt afspreken kan je ook op een (geheime) locatie bij jou in de buurt afspreken. De hulpverleners van de stichting zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.   

Bijzonderheden:  
Als je wilt ontsnappen aan je thuissituatie, bijvoorbeeld in geval van mishandeling of bedreiging, of als je bang bent voor eerwraak van je familieleden, dan kan de stichting je overplaatsen naar een geheim adres.  


Blijf Groep

Website: https://www.blijfgroep.nl/artikelen/hulp-bij-eergerelateerd-geweld/
Telefoonnummer: 088 234 24 50  
E-mail: info@blijfgroep.nl 

Wie kan een melding doen:  
Iedereen. Blijf Groep zet zich in voor slachtoffers van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Blijf Groep biedt hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Ook biedt de Blijf Groep hulp als er sprake is van (dreiging van) eergerelateerd geweld.

Wat gebeurt er met een melding:  
Samen met de hulpverlener wordt er gekeken naar wat er het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod voor de aanvaller of opvang elders. De Blijf Groep Blijf Groep biedt opvang in de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Het Oranje Huis in Almere biedt ook crisisopvang en begeleid wonen voor de regio Gooi en Vechtstreek. De Blijf Groep heeft een ambulant aanbod en biedt hulp op maat

Blijf Groep heeft een speciaal Meldpunt Eergerelateerd Geweld.  De medewerkers van het Meldpunt zijn gespecialiseerd in het herkennen van signalen van eergerelateerd geweld. Zij kennen de problemen en gevoeligheden waarmee slachtoffers van eergeweld te maken kunt hebben. Ze denken met de hulpvrager mee over oplossingen. Hierbij staat voorkomen van escalatie altijd voorop. Zij houden rekening met de band die je voelt met je familie.

Concreet kunnen de  medewerkers van het Meldpunt het volgende doen:

  • Zorgen voor opvang
  • Samen met hulpvrager kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden
  • Bemiddelen tussen hulpvrager en familie.

Hun uitgangspunt is het geweld duurzaam te stoppen en veiligheid te creëren voor de lange termijn voor alle betrokkenen. Omdat elk verhaal van huiselijk geweld anders is, bieden we hulp op maat. Ambulante hulpverlening voor wie thuis kan blijven, crisisopvang en begeleid wonen voor wie niet thuis kan blijven. 

Bijzonderheden:  
Er is ook een opvanghuis voor mannen die huiselijk geweld ervaren.  
De Blijf Groep hanteert volledige geheimhouding.


Qpido 

Websitehttp://www.qpido.nl/  
Telefoonnummer: 06 2933 8064, whatsapp: +31629338064 
E-mailinfo@qpido.nl  

Wie kan een melding doen:
Deze organisatie zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Je kan je aanmelden voor verschillende soorten hulptrajecten. Ze bieden ook hulp aan slachtoffers van eergerelateerd geweld of gedwongen prostitutie.  

Wat gebeurt er met een melding
Qpido geeft voorlichting op scholen aan leerlingen, docenten, ouders en trainingen aan professionals. Jongeren tot 23 jaar die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen ambulante hulp krijgen. Thema’s die ze behandelen zijn (slachtoffers van) loverboys en mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld of misbruik. Ze bieden verschillende soorten begeleiding voor jongeren en ambulante hulp (jongens en meisjes) die in bovengenoemde situaties verkeren. Je werkt één op één met de hulpverlener aan thema’s als wensen, grenzen en zelfbeeld. Daarnaast bieden ze lespakketten aan en trainingen voor bijvoorbeeld scholen en professionals. Ze hebben ook een aantal producten zoals boeken, folders en kaartspellen om seksualiteit bespreekbaar te maken.  


Kadera

Websitehttps://www.kadera.nl/  
Telefoonnummer: 0900-4333333  
E-mailtoegang@kadera.nl / info@kadera.nl  

Wie kan er een melding doen
Iedereen die huiselijk geweld heeft ervaren en die hulpverlening wenst. Ook slachtoffers van eergerelateerd geweld, mensenhandel of gedwongen prostitutie kunnen hier terecht.  

Wat gebeurt er met de melding
Je krijgt een medewerker van Kadera aan de telefoon die je kan voorzien van informatie en adviesen die je uitleg kan geven over de hulpverlening van Kadera. Kadera biedt verschillende soorten hulp aan, zoals ambulante zorg, begeleid wonen en verschillende soorten opvang (Enschede en Zwolle). Er wordt aan de hand van de melding gezocht naar passende hulp. Je kan via hun opvangatlas zoeken naar passende hulp voor jezelf of voor een ander, bijvoorbeeld als je je thuis niet meer veilig voelt of als je seksueel wordt uitgebuit. Zo vind je opvanginstellingen bij jou in de buurt die je ook kunnen helpen: https://www.opvangatlas.nl/  


Arosa 

Websitehttps://www.arosa-zhz.nl/home  
Telefoonnummer: 010 – 820 08 40 (voor informatie en advies)
& 0800 – 32 000 32 (voor een luisterend oor/lotgenoten)  
E-mailinfo@arosa-zhz.nl  

Wie kan er een melding doen
Iedereen die huiselijk geweld heeft ervaren en die hulpverlening wenst. In de aanpak van huiselijk geweld is Arosa dé organisatie voor de opvang van vrouwen, kinderen en mannen in de centrumgemeente Rotterdam. Arosa biedt hulp en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling en schadelijke traditionele praktijken (waaronder eer gerelateerd geweld).  

Wat gebeurt er met de melding
Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Daarnaast heeft Arosa een adviserende functie. Arosa biedt (crisis) opvang en intra- en extramurale begeleiding, passend bij de vraag en uitgaande van de eigen kracht en dat van het netwerk van de cliënt. Waar nodig bieden ze veilige, beschermde opvang, waar mogelijk vindt hun dienstverlening plaats in de eigen omgeving (ambulant). Arosa werkt met haar cliënten aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld. Onze focus ligt op veiligheid voor alle gezinsleden want ieder mens heeft recht op een veilig leven zonder geweld. 

De hulpverlening en ondersteuning is gericht op eigen krachten, versterken van de zelfredzaamheid, groeimogelijkheden en wat de cliënt het belangrijkst vindt voor zijn of haar toekomst (Krachtwerk). Aan de hand van zelfgekozen doelen en actieplannen gaat de cliënt actief, en zoveel mogelijk met anderen, aan de slag met zijn/haar herstel. Hierbij ligt de focus op de veiligheid van de kinderen en op alle leden van het gezin. Ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding en het ouderschap na geweld (Veerkracht). Voor meer informatie over de hulp, zie: https://www.arosa-zhz.nl/ik-zoek-hulp  
 


Comensha

Websitehttps://www.comensha.nl/hulp-nodig/  
Telefoonnummer: (033) 448 11 86.  
E-mail: info@comensha.nl 

Wie kan een melding doen
Je kan met Comensha contact opnemen als je hulp en advies nodig hebt over mensenhandel of (seksuele)uitbuiting, ook kan je hier mogelijke slachtoffers van mensenhandel aanmelden. Bij acuut gevaar kan je contact opnemen met de politie (112). Wil je misdaad anoniem melden dan kan dat via www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.  
 
Wat gebeurt er met een melding
Comensha adviseert over de aanpak van mensenhandel, mogelijke slachtoffers, opvang, en juridische zaken. Na melding kunnen mogelijke slachtoffers worden geregistreerd. Ze coördineren opvang, zorg en hulpverlening en bieden de mogelijkheid tot rechtstreekse plaatsing in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM). Daarnaast geven ze advies. Bij urgente zaken voor bijvoorbeeld opvang van slachtoffers van mensenhandel schakelt de politie conform protocol rechtsreeks met de crisisopvang.  


The Bridge2Hope 

Website: https://thebridge2hope.org/nl/  
E-mail: info@thebridge2hope.org  

Wie kan er een melding doen: 
Bridge2Hope (Amsterdam) is een stichting die zich inzet voor emancipatie van slachtoffers van mensenhandel. Ze maken zich sterk voor een vrij, onafhankelijk en veilig bestaan voor de slachtoffers.  

Wat gebeurt er met een melding: 
Zij doen dat door hen te ondersteunen op economisch, juridisch en sociaal gebied. Zo kunnen zij een leven in economische, psychosociale en spirituele vrijheid opbouwen. Ze bieden PTTS-groepsbehandelingen en persoonlijke behandelingen. Tijdens een uitgebreide intake wordt in kaart gebracht welke ondersteuning op medisch, juridische en emotioneel gebied in deze fase noodzakelijk is. Ze richten zich in deze fase ook op het opbouwen van een groepsdynamiek. De trainingsmodules richten zich op basisgezondheidszorg en voeding, taalvaardigheden en basis beroepsopleidingen. The Bridge2Hope doet bovendien wetenschappelijk onderzoek met als doel om te voorkomen dat mensenhandelaren slachtoffers blijven maken. 


SHOP (Den Haag) 

Websitehttps://www.shop-denhaag.nl/over-shop/  
Telefoonnummer: 070-3614747 of voor spoed: 070-2195315  
E-mail: info@shop-denhaag.nl  

Wie kan een melding doen
Shop is een expertisecentrum op het gebied van hulpverlening aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Je kan hier terecht voor hulpverlening. Shop verbetert de positie van (ex)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp. Daarnaast houdt het kenniscentrum van Shop actuele ontwikkelingen bij, verricht onderzoek naar prostitutie gerelateerde onderwerpen en geeft advies.   
 
Wat gebeurt er met een melding
Je kan bellen om een afspraak te maken met een hulpverlener of je kan binnenlopen bij de opvang. Er wordt gekeken hoe ze je het beste kunnen helpen. Shop biedt ondersteuning op verschillende gebieden, namelijk; gezondheid, geldzaken, belasting, psychosociale klachten, opvang, huisvesting, werk, omscholing, sociale voorzieningen, mensenhandel en meer. De hulpverlening kent 3 afdelingen, ambulante hulpverlening, 24-uurs opvang en Spot 46; het informatie- en adviescentrum.